Skihytta Vest hytteområde

Beliggenhet: Skihytta, Trysilfjellet
Tiltakshaver: Trysilfjell Utmarkslag
Plankonsulent: LAB 4 Prosjektering AS
Størrelse: 150 hyttetomter
Status i prosess: Innsendt til 1. gangs behandling

Hensikten med planen er detaljregulering av et hytteområde med tilnærmet fullstendig ski inn/ski ut som i kommuneplanen er angitt som HC1517. Området har et stort potensial til å bli Trysils nye utstillingsvindu og planen legger opp til eksklusive tomter med spektakulær utsikt og umiddelbar nærhet til både vinteraktiviteter som alpint og langrenn, og sommeraktiviteter som terrengsykling og turgåing. Det planlegges 150 hyttetomter med en gjennomsnittsstørrelse på 1,1 daa som gir rom for maksimal utnyttelse (200 m2 BRA). Det planlegges også ett nytt skitrekk med tilhørende nedfarter. Det er planlagt gjennomarbeidede infrastrukturløsninger blant annet i form av veier, ski inn/ski ut tilbud, skibakker og heiser. For å redusere fremtidig belastning på Fjellvegen og gjennomfart i Skansen hytteområde, foreslås det ny vegadkomst til hytteområdet direkte fra Vestbyvegen og forbi Olympiahytta.