Arealplanlegging

Med vår dybde av kunnskap innen arealplanlegging, tilbyr vi et bredt spekter av tjenester for å møte dine behov:

  • Detaljert reguleringsplanlegging
  • Omfattende byggesaksrådgivning
  • Utvikling av kommuneplanens arealdel
  • Gjennomføring av plan- og bygningsloven
  • Bidrag til bærekraftig by- og stedsutvikling
  • Arealutviklingsprosjekter

Vi fokuserer på å levere løsninger som ikke bare er i tråd med lovgivningen, men som også fremmer positiv utvikling i lokalmiljøet. Vårt arbeid strekker seg over store deler av gamle Hedmark fylke, inkludert Elverum, Åmot, Solør og Trysil.   

Besøk vår prosjektside for å se noe av det vi har gjort inne byggesaksrådgivning og arealplanlegging.

Bildet viser et kart

Trysilfjellet Arena

Trysilfjellet som destinasjon er stadig under utvikling. Det ses behov for nye tilbud, både når det gjelder aktiviteter og overnatting. For å få til denne utviklingen, må de tiltakene som utbyggerne ønsker være regulert i gjeldende reguleringsplan for det aktuelle området. Vi i Arkitektbua har vært så heldige å få forespørselen om å være med på flere reguleringsplaner i Trysilfjellet. På denne måten har vi mulighet til å være med å utvikle området og bidra til at Trysil fortsatt forblir en attraktiv besøksdestinasjon. Vi holder nå på med reguleringen av Trysilfjellet arena som ligger sentralt til ved foten av Trysilfjellet.

Trysilfjellet Arena er planlagt å skulle inneha et nytt aktivitetsbygg som skal dekke mange funksjoner som vil komme tilreisende og lokalbefolkningen til gode. Blant annet skal Arenabygget inneholde et sportssenter som skal inneha ulike aktiviteter, kontorer, kafe og fysioterapi.

Reguleringsplanen for området dekker mer enn selve Arenabygget. Innenfor arealet som skal reguleres ligger også deler av sykkelparken i Gullia, klatreparken, golfbanen og skiløyper. For oss som arealplanleggere er dette en interessant utfordring, å lage en reguleringsplan som skal ta hensyn til flere aktiviteter som foregår til ulike tider av året.

En av utfordringene med denne planen har vært å få til gode løsninger for trafikantene. Planområdet vil påvirke både Vestbyvegen, som er hovedvegen opp til Trysilfjellet, og andre veger i umiddelbar nærhet. For å få til en god plan må man se helheten av hva reguleringsplanen tilfører både planområdet og områdene rundt. En økning i trafikk inn til Trysilfjellet Arena vil også påvirke veiene frem til planområdet. Det er derfor viktig at en ser denne koblingen og avdekker eventuelle utfordringer på et reguleringsplannivå.

Trysilfjellet Arena er et spennende prosjekt og vi håper at reguleringen av området er med på å bidra til en positiv utvikling av Trysilfjellet som besøksdestinasjon, og gir de lokale et nytt interessant tilbud. 

Hvor: Trysilfjellet arena, Trysil kommune
Oppdragsgiver: Trysilfjell Utmarkslag
Konsulent: LAB 4 Prosjektering AS
Saksgang: Planen har vært til 1. gangs offentlig ettersyn.

Reguleringsplan Kverntjern

Kverntjern hytteområde er et nytt spennende område for potensielle hytteeiere som søker skogens ro. Vi i Arkitektbua har i samarbeid med oppdragsgiver utarbeidet en reguleringsplan for området som legger til rette for solfylte tomter med nærhet til turstier og skiløyper.

Vår rolle i prosjektet har bestått i å finne de beste og mest hensiktsmessige løsningene for tomte- og veiplassering. I tillegg til å utarbeide de nødvendige dokumentene som planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse, planbestemmelser og plankart.

En av utfordringene, men også fordelen med dette prosjektet har vært at det ikke finnes eksisterende hytteområder i nærområdet, slik at all nødvendig infrastruktur må planlegges i tilknytning til prosjektet. 

Reguleringsplanen legger også opp til at det skal etableres et friområde ved Kverntjern, hvor det skal legges til rette for bading, fisking og settes opp en gapahuk som tilgjengeliggjør områdene ved vannet. For oss som arealplanleggere er dette en viktig del av arbeidet, det å ta hensyn til og benytte oss av det som allerede finnes naturlig i området.

Hvor: Nærheten av Tyskeberget (Finnskogen), Åsnes kommune
Oppdragsgiver: Øystein Østbøll Østgaard
Konsulent: LAB 4 Prosjektering AS
Saksgang: Planen har vært til 1. gangs offentlig ettersyn.

Regulering av hytteområder er noe vi i Arkitektbua har bred og lang erfaring med. Er du eier av et område du potensielt tenker kunne ha egnet seg til hytter er det bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Bilder viser et annet kart